درباره ما

هوالنور

محوریت یافتن و نفوذ روز افزون شبکه های اجتماعی و همچنین توسعه استفاده روزمره مخاطبین از ابزارهای ارتباطی تحت موبایل، ضرورت بهره گیری از بسترهای نوین ارتباطی برای تعامل مستمر و موثر با افکارعمومی را اجتناب ناپذیر نموده است.

نور نیوز رسانه ای است که بر اساس تغییرات محسوسی که در ذائقه مصرف رسانه ای مخاطبین ایجاد شده است، تمرکز فعالیت خود را بر تولید و انتشار صوت و تصویر با رویکرد اطلاع رسانی سریع و صحیح قرار داده است.

نور نیوز با تعهد وثیق نسبت به ضرورت تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی و نقشی که باید در افزایش سواد رسانه ای در مخاطبین بر عهده بگیرد خود را مقید به گام برداشتن در این مسیر می داند.

تعدد، تنوع، گستردگی و نقش بی بدیل رسانه های مجازی در شئون مختلف زندگی شهروندان و الزامات غیر قابل اجتناب برای بهره گیری سودمند آنان از اخبار، گزارش ها و محتوای رسانه ای، ما را بر آن داشته است که هم زمان با پیگیری اهداف و فعالیت های مبتنی بر اطلاع رسانی، موضوع آموزش مخاطبین برای مجهز شدن به معیارهای اولیه ارزیابی و تحلیل اخبار را نیز در دستور کار قرار دهیم.

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود

 

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سالک نور

مدیر مسئول و سردبیر: مریم سلیمی نمین


 

X
آگهی تبلیغاتی