انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مسافران ایرانی از مسیر زمینی به ارمنستان تردد نکنند