انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

President Assad emphasizes need to start new Iran-Syria projects