انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Even when using negotiation tactics, the European troika lacks a plan!