انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت ایجاد نهضت ملی برای حفاظت از آب و خاک