انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مسیر همکاری ایران و آژانس به کدام سو می رود؟