انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اسلامی اعلام کرد: تفاهم ایران و آژانس برای ادامه مذاکرات حل و فصل موارد باقی مانده