انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

غرامت پرداخت شده انگلیسی‌ها برای یک افغانستانی، کمتر از یک حیوان