انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مبنای پیشنهاد رئیسی به اعضای سازمان ملل متحد چیست؟