انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر دفاع انگلیس: آمریکا به طالبان چراغ سبز نشان داده است