انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

طرح جامع رئیس جمهور برای نحوه مقابله با کرونا چیست؟