انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

عهدشکنی مجدد آمریکا در موضوع تبادل زندانیان؛ نقطه سرِ خط!