انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Kremlin reacts to the US decision to withdraw from Iraq