انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

جودوکار الجزایری: نمی خواهم دستانم به مسابقه با نماینده رژیمی که افراد بی‌گناه را می کشد، آلوده شود