انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

عملیات مشترک عراق: خروج آمریکا از عراق طبق یک جدول زمانی کلید خورد