انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

گروه‌های مقاومت عراق در حال رایزنی برای پاسخ به آمریکا هستند