انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

موسوی: آمریکا در جایگاهی نیست که برای سایر کشورها نسخه حقوق بشری بپیچد