انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم کرونا را شکست داد