انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

نژادپرستی در اروپا به بهانه کرونا؛ اخاذی از دانشجویان چینی در فرانسه