انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آمادگی کویت برای همکاری و ارسال کمک به ایران به منظور مبارزه با کرونا