انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

صاحبنظران روس: موافقتنامه بین طالبان و آمریکا برای اهداف تبلیغاتی ترامپ امضا شد