انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

کابل: ترک آمریکا از افغانستان ظرف 14 ماه آینده