انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

تعطیلی مدارس ژاپن به مدت بیش از یک ماه به خاطر کرونا