انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

امام جمعه شیراز: تابع نظر مدیریت واحد در بحث مقابله با کرونا هستم