انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ماهواره مخابراتی «ناهید 1» آماده پرتاب است