انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

قرارگاه کرونا ویروس با حضور وزیر بهداشت تشکیل شد