انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیس جمهوری آلبانی از مردم خواست دولت را سرنگون کنند