انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رییس جمهوری از 15 طرح برگزیده جشنواره خوارزمی تقدیر کرد