انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

هزاران نفر در عراق در حمایت از صدر تظاهرات کردند