انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ترکیه: 115 هدف وابسته به نظام سوریه را هدف قرار دادیم