انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مخالفت دولت عراق با انتقال سامانه های پاتریوت آمریکا به این کشور