انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

روسیه: برجام هنوز از نقطه بدون بازگشت عبور نکرده است