انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ماکرون زرادخانه اتمی فرانسه را «عامل تحکیم امنیت اروپا» خواند