انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ترکیب جدید اعضای غیردائم شورای امنیت مشخص شد