انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

به هیچ طیف و گروهی اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند.