انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

شرکت ایرانی سازوکار ویژه تجارت ایران و اروپا تاسیس شد