انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

طعنه ظریف به واشنگتن در خصوص استفاده از «مکانیسم ماشه»