انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

پرداخت ۱۳هزار میلیارد ریال غرامت به سیل زدگان بخش کشاورزی