انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

افراطیون مذهبی؛ چالشی روبه توسعه در ارتش سعودی