انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

انتظار بخش خصوصی تا اروپا راه کارهای عملیاتی اینستکس را اعلام کند