انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اروپا به جای تهدید ایران، به کودکان پروانه‌ای دارو برساند