انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

UN Secretary General pays tribute to Iran's martyred president, FM