انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Mokhber calls for developing Iran-Saudi Arabia economic ties