انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

نورنما | بارش تگرگ به اندازه گردو در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی +فیلم