انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

پیروزی عموزاد، یزدانی و نخودی در قهرمانی آسیا/ شکست خواری مقابل هند