انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آیا امسال هم برای تنفس هوای پاک باید منتظر باد و باران باشیم؟!