انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

伊朗外长称已给美国传话:美国必须对袭击负责!