انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran, Saudi Arabia should not allow ill-wishers to damage their ties: Envoy