انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Раиси подчеркнул необходимость ознакомления Всемирной туристской организации с туристическими достопримечательностями Ирана