انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آیا شهروندان سرزمین های اشغالی احساس امنیت می کنند؟